Projekce elektrických instalací

Nabízím zpracování projektové dokumentace elektroinstalace do i nad 1000V AC, dále projekty měření a regulace (MaR) ve všech stupních od dokumentace pro územní řízení po dokumentaci pro provedení stavby a zakreslení skutečného stavu, včetně zpracování studií proveditelnosti a úvodního technického návrhu. Tam, kde je to vyžadováno, je zpracováván položkový rozpočet se zohledněn. Obsahová náplň dokumentace odpovídá vyhl.č.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb včetně změn dle vyhl. č.62/2013 Sb. V režimu veřejné zakázky je postupováno v souladu s vyhl. 169/2016 Sb.

Ve své práci vycházím z dlouholeté praxe v oboru elektro a měření a regulace, dobré orientaci v oboru a v neposlední řadě také z kvalifikace revizního technika, což Vám garantuje vysokou míru profesionality a dodržení všech standardů pro ekonomický a bezpečný provoz projektovaných zařízení.

Projektovou dokumentaci zpracovávám v rozsahu NN i VN instalací, včetně zařízení určených k ochraně před účinky atmosferické a statické elektřiny (hromosvodů) v objektech bez, ale i s nebezpečím výbuchu.

Veškerou dokumentaci je možné zpracovat také v anglickém a německém jazyce jako 2D, ale i BIM dokumentaci. Důraz je kladem na bezchybnost, čitelnost a přehlednost. K tomuto dopomáhá také používaný poloautomatizovaný projekční software hlídající vzájemné vazby, značení a číslování komponent v rozvaděčích.

 Výhodou pro mnohé investory či jiné zadavatele je nezávislost na konkrétním výrobci systému.Máte tak jistotu, že pro danou aplikaci bude zvoleno vždy nejlépe odpovídající produktové portfolio. Chcete-li mít projekt ve vámi zvoleném systému, jednoduše mne kontaktujte a domluvíme se.

 Samozřejmostí je výstup na CD/DVD ve formátech PDF, DWG, XLS a DOC. V případě domluvy je možné poskytnout odkaz na sdílenou složku, kde bude k dispozici vždy aktuální rozpracovaná dokumentace.

Zpracovat je možné všechny stupně projektové dokumentace :

  • studie proveditelnosti a technická projektová příprava
  • projekty pro územní řízení (DÚR) a stavební povolení včetně autorizace (DSP)
  • dokumentace pro výběr dodavatele (DVD), dokumentace pro zadání stavby (DZS), dokumentace pro zadání veřejné zakázky
  • dokumentace pro provádění stavby (DPS)
  • dokumentace pro realizaci stavby (RDS)
  • dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)